Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra mars, 2022

Uttalelse fra Oslo/Akershus HK årsmøtet 26. mars 2022

  Uttalelse fra Oslo/Akershus HK årsmøtet 26. mars 2022 Ingen amerikanske baser på norsk jord. Stortinget må avvise baseavtalen med USA Våren 2022 skal Stortinget behandle «Tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA», kjent som baseavtalen. Regjeringen legger fram avtalen for Stortinget før påske slik at den kan behandles før sommerferien. Baseavtalen innebærer at USA får eksklusiv tilgang til å opprette fire permanente militærbaser i Norge – på flystasjonene Rygge, Sola og Evenes, og marinebasen Ramsund Orlogsstasjon i Troms. Baseområdene skal nyte immunitet og være underlagt USAs jurisdiksjon. Baseavtalen er et klart brudd med dagens basepolitikk som ikke tillater permanente militærbaser på norsk jord i fredstid. Flere av avtalens bestemmelser reiser problematiske sider ved Grunnloven som gjelder nasjonal suverenitet og myndighetsoverføring. Bestemmelsene omfatter et bredt spekter av regler for amerikansk tilstedeværelse på norsk territorium som inn- og utreise, ju

Ingen amerikanske baser på norsk jord. Stortinget må avvise baseavtalen med USA

  Uttalelse fra årsmøtet i Rødt Oslo 19-20 mars Våren 2022 skal Stortinget behandle «Tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA», kjent som baseavtalen. Regjeringen vil legge fram avtalen for Stortinget før påske slik at den kan behandles før sommerferien. Baseavtalen innebærer at USA får eksklusiv tilgang til å opprette fire permanente militærbaser i Norge – på flystasjonene Rygge, Sola og Evenes, og marinebasen Ramsund Orlogsstasjon i Troms. Baseområdene skal nyte immunitet og være underlagt USAs jurisdiksjon. Baseavtalen er et klart brudd med dagens basepolitikk som ikke tillater permanente militærbaser på norsk jord i fredstid. Flere av avtalens bestemmelser er problematiske og kan være i strid med Grunnloven som gjelder nasjonal suverenitet og myndighetsoverføring. Bestemmelsene omfatter et bredt spekter av regler for amerikansk tilstedeværelse på norsk territorium som inn- og utreise, jurisdiksjon, skatte- og avgiftsfritak, bruk av kontraktører og velferdstjenest

Stortinget må avvise baseavtalen med USA – den er en trussel mot freden og folkets interesser

  Uttalelse fra årsmøtet i Oslo nei til Atomvåpen 16. mars 2022 I vår skal Stortinget behandle en ny avtale om sikkerhetspolitisk samarbeid mellom USA og Norge. Den såkalte ”Tilleggsavtalen” (Supplementary Defence Cooperation Agreement» (SDCA) som innebærer at USA får eksklusiv tilgang til å opprette fire permanente militærbaser i Norge. Tre flybaser: på Rygge, Sola og Evenes og en marinebase ved Ramsund Orlogsstasjon i Troms. Baseområdene skal nyte immunitet og være underlagt USAs jurisdiksjon. Norge fraskriver seg i avtalen retten til å kunne kontrollere områdene, hva USA bringer inn og oppbevarer av militært utstyr, våpen eller personell. Norske myndigheter fraskriver seg retten til å inspisere amerikanske fartøy, fly, stridskjøretøy og sivile kjøretøy i eie av amerikansk personell. USA har fritt leide til og fra basene. Norge kan verken straffeforfølge eller sørge for at norske lover, internasjonale menneskerettigheter eller norske faglige rettigheter blir fulgt på bassene. Norg

Ungdom ønsker framtid uten krig og baser

  Markus Amund Sæther fra Rød Ungdom holdt ungdomsappell på møtet i Oslo 9. mars. Vi unge ønsker oss en framtid uten krig, atomvåpen, naturødeleggelser eller kvinneundertrykking - derfor må vi stå sammen og organisere oss mot den militariseringa og opprustninga som vi får med amerikanske baser på norsk jord. Enten om det er fra et feministisk, freds eller natur og klimaperspektiv så er denne avtalen kritisk for vår framtid. I 8. marstoget her i Oslo handla fortsatt mange av parolene om vold mot kvinner, mot voldtekt og for en samtykkelov. Det er frustrerende å vite at kampene som kvinnebevegelsen har kjempa fram blir irrelevante for amerikanske soldater om vi vedtar baseavtalen. Den gir USA politimyndighet på norsk jord, og svekker kvinners rettssikkerhet. I sitt høringssvar skriver generaladvokaten: “Selv om det forhåpentligvis ikke vil dreie seg om et stort antall saker, kan det ikke utelukkes at det vil støte mot den alminnelige rettsfølelse om forfølgningen av enkeltsaker av e

Klima, miljø og baseavtale

  Mari Qviller medlem i Sentralstyret i Natur og ungdom. Innlegg på møte om baseavtale med USA i Oslo 9. mars. Det er umulig å sette samfunnsproblemene vi står ovenfor i en slags hierarkisk stigende rekkefølge. Men sånn jeg ser det er klima og miljø-kampen paraplybetegnelsen vi dessverre ikke kommer foruten. Klimakrisa rammer alle. Og den rammer så grådig urettferdig. Jeg skulle ønske jeg ikke trengte å bruke hele ungdomstiden min på å løse miljøproblemene. Men om ikke det ordnes, så er plutselig ingenting annet verdt noe heller. Samme avmakt gir krig. De mektigste av de mektige vinner på at noen taper. På at noen flykter. Og logisk nok har det en sammenheng. Jeg tror ikke vi trenger å snakke om tonn karbon og kilo bly for å skjønne at konsekvensene av krigen ikke bare er x-antall drepte i skuddsona. Og alle de individuelle valgene vi blir oppfordret til å ta på klimaets vegne føles ut som jåleri når menneskeliv og hele samfunn står på spill. Vi skjønner

Klare ord fra årsmøtet i Oslo SV mot baseavtalen

  Stortinget må avvise tilleggsavtalen med USA - en trussel mot freden og folkets interesser I vår skal Stortinget behandle en ny avtale om sikkerhetspolitisk samarbeid mellom USA og Norge. Tilleggsavtalen Supplementary Defence Cooperation Agreement (SDCA) introduserer konseptet “omforente områder”. Dette kommer til å medføre økt tilstedeværelse av amerikanske styrker på norsk jord og kan medføre økt spenning. USA får eksklusiv tilgang til å opprette fire områder i Norge. Tre flybaser: på Rygge, Sola og Evenes og en marinebase ved Ramsund Orlogsstasjon i Troms. USA skal nyte eksklusivitet på områdene, og områdene skal være underlagt USAs jurisdiksjon. Sterke fagmiljøer, eksempelvis International Commission of Jurists, viser i høringsrunden til de problematiske sidene ved avtalen og anmoder myndighetene om en tydeligere utredning. Norge fraskriver seg i avtalen retten til å fullt ut kunne kontrollere områdene, hva USA bringer inn og oppbevarer av militært utstyr, våpen eller persone