Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra mai, 2022

Møt opp foran Stortinget 2. juni kl. 19:00

Solbergregjeringen signerte juli 2021 en bilateral tilleggsavtale mellom Norge og USA om etablering av 4 amerikanske baser i Norge. De amerikanske basene skal ligge i Rygge, Sola, Evenes og Ramsund orlogsstasjon. Den nåværende regjeringen støtter avtalen og Stortinget skal etter planen behandle saken 3. juni. En rekke organisasjoner er mot avtalen. Det er bl.a. vist til at den vil: - Øker faren for bruk av atomvåpen, øker opprustning og spenning i våre områder - Svekker demokrati og norsk suverenitet og er brudd med tidligere basepolitikk - Skader natur, miljø og klima Vi sier tydelig og høyt: Stortinget må si nei til baseavtalen! Initiativet til demonstrasjonen er tatt av "Aksjon mot baseavtale med USA" i Oslo som er et tverrpolitisk nettverk av flere fredsorganisasjoner og andre. Vi oppfordrer partier, fredsorganisasjoner, fagbevegelse, ungdomsorganisasjoner og andre til å slutte seg til og støtte. STORTINGET MÅ SI NEI TIL BASEAVTALEN! Program: Appeller:

Kritiske momenter fra medlem i «Aksjon mot baseavtale med USA» Haugesund & Haugalandet

  N otat TIL: Saksordfører Hårek Elvenes , U tenriks- og F orsvarskomiteen FRA: Odd Erik Salvsen med i « A ksjon mot baseavtale med USA» H augesund & H augalandet. DATO: 12.05.22 1) Mangelfull saksbehandlingsprosess: Her har vi mange punkter, men at dette ikke er en sak hvor regionene er mer involvert er sterkt beklagelig og vi mener at det ikke er korrekt saksbehandlingsprosess også ut fra dette. S aken må sendes tilbake til Regjeringen og en må sørge for en helt annen prosess der involveringen av regionens befolkning er forsvarlig. Vi må få anledning til å involveres mye bredere og dypere i denne type sak. Dette er uten tvil en s ak som innebærer en enorm risiko for befolkningen i disse regionene . Å ufrivillig bli ”atomvåpen-mål nummer 1” for amerikanernes motstandere i en krig , er garantert lite ønskelig for en stor del av befolkningen. Også antakeligvis om en hensyntar fordelene med avtalen. Dessverre er dette altfor lite belyst. Det er allerede dokumentert f

Juristkommisjon med skarp kritikk av regjeringens framlegg om baseavtalen

Den internasjonale juristkommisjonen (ICJ) er en uavhengig, internasjonal organisasjon (NGO) med sekretariat i Genève, stiftet i 1952. ICJ-Norge ble stiftet i 2008, og arbeider for å fremme ICJs formål i Norge og, i samarbeid med ICJs øvrige organisasjon, internasjonalt.  Kommisjonens målsetting er å fremme og beskytte menneskerettigheter og rettsstatlige prinsipper, herunder styrke individets grunnleggende rettigheter og friheter og fremme domstolenes, påtalemyndighetens og advokatyrkets uavhengighet fra den utøvende makt og alle staters gjennomføring av internasjonale standarder. De har tidligere levert høringssvar . Nå har de levert et tilleggsnotat – med sterke ord. Her er noen uttrekk: «Den traktatinngåelse som Stortinget nå skal vurdere å samtykke til, gjelder en ny selvstendig traktat som åpner opp for relativt omfattende overføring og begrensning av norsk jurisdiksjon (myndighet) på Norges territorium til fordel for en annen stat (USA) og den statens myndigheter. Når

Aktuell løpeseddel før stortingsbehandlingen

Ny løpeseddel med informasjon om markering foran Stortinget 2. juni - rett før planlagt stortingsbehandling 3. juni. Løpeseddelen kan lastes ned her

Karoline Wiken – Natur og Ungdom i Oslo 28. april

  Karoline Wiken fra Natur og Ungdom (Asker). Appell foran Stortinget 28. april På natur og ungdom, sitt 57 ordinære landsmøte, 1-3 april, vedtok vi en uttalelse, der vi krever at stortinget avviser den nye baseavtalen med USA. En avtale som denne, vil kunne være katastrofal for norsk natur. Som dere ser går jeg siste året på videregående. Jeg går en linje som heter energi og miljøfag. Et av hovedfokusene vi har hatt det siste året er naturforvaltning, og med det følger selvfølgelig naturtap. Det er ikke å legge skjul på at vi i Norge, - Vi Som er så stolte av naturen vår - Og bygger store deler av identiteten vår på at vi har ren og pen natur som vi elsker. Det er den samme naturen vi bygger ned på uforsvarlig grunnlag. Gang på gang. Agnes, hun som egentlig skulle holde denne appellen sitter nå lenket fast i en gravemaskin i Førde. Der en fjord er i ferd med å bli rasert. Når jeg tar bussen til skolen, ser jeg nye E18 vokse dag for dag. Hyttefelt sprer seg som kor

Joakim Møllersens appell i Oslo 28. april

Joakim Møllersen, fra Landsstyret i Rødt, Oslo 28. april T akk for at så mange flotte kamerater har møtt opp her i dag for å vise sin motstand mot baseavtalen. Men som dere kanskje vet er det ikke alle liker å kalle den det. «Omforente områder» er begrepet som forkjemperne liker å bruke. Jeg har skrevet mange ord og lest mange ord i livet mitt, men jeg må innrømme at jeg var usikker på hva dette skulle bety. Ordboka forteller oss at omforent betyr «som en er blitt enig om». Det er altså et område som en - USA og Norge får en anta - er blitt enige om. Javel… Tidligere forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) kunne fortelle oss følgende da han forklarte nødvendigheten av baseavtalen: «Et økt amerikansk engasjement vil bli rammet bedre inn med en avtale som ser med moderne øyne på øvingsaktivitet.» Hva skal man si om en slik språkbruk? Det er ord, men de sier ikke stort. Er det slik at de bevisst ikke vil si noe? Det er så en kan ta seg i å tro at de har noe å skjule. At de ikke ønsker å

Ingrid Fiskaas appell mot baseavtalen 28. april 2022

  Ingrid Fiskaa, Stortingsrepresentant SV, Oslo 28. april Fredsvenner. Demokrativenner. Me lever i dramatiske tider. Det er krig i Europa. Fred er ikkje sjølvsagt – heller ikkje her. Sikkerheit og suverenitet er ikkje noko me kan ta for gitt. Baseavtalen med USA handlar nettopp om dette: Sikkerheit og suverenitet. Forslaget skal behandlast av Stortinget om ganske kort tid, allereie 3. juni. Saka har ikkje fått den oppmerksomheita som ho fortener, og derfor er det så viktig at kvar og ein av dykk er her no. Kjernen i avtalen er at Noreg gir frå seg råderett på norsk jord. Dei fire områda – Sola, Rygge, Ramsund og Evenes – vil vera område der ikkje norsk rett, men USA sine lover gjeld. Det vil vera område der norske styresmakter ikkje har full kontroll og fullt innsyn i det som skjer: militært personell, våpen, og kanskje fangar. Det er å ta stor risiko, det er å gjera Noreg meir avhengige, det er å gi frå oss noko av den råderetten og suvereniteten som er grunnlaget for demok