Gå til hovedinnhold

Høringssvar

Dette er en side som peker til innsendte høringssvar. 

Noen svar er gjengitt med egne pekere.

Liste over innsendte svar finner du her

"Norske leger mot atomvåpen og Nei til Atomvåpen fraråder derfor tilslutning til tilleggsavtalen, basert på følgende tre hovedinnvendinger."

"1. Avtalen øker faren for utplassering av atomvåpen på norsk territorium. 2. Avtalen kobler Norge tettere til USAs atomstrategiske infrastruktur. 3. Avtalen kan bety at norsk atomvåpenpolitikk settes til side i en krisesituasjon"
https://neitilatomvapen.org/horingssvar

Viktige poenger fra Norges Røde kors!

De peker bl.a. peker på at: Norge er tilsluttet Ottawakonvensjonen og klaseammunisjonskonvensjonen som forbyr bruk, lagring, produksjon og overføring av henholdsvis anti-personellminer og klaseammunisjon. Disse konvensjonene er ikke USA tilsluttet. Røde Kors mener det må tydeliggjøres at amerikanske styrker ikke kan bruke, lagre, produsere eller overflytte våpen som er forbudt etter norske forpliktelser, slik som anti-personellminer eller klaseammunisjon, til eller på norsk jord. 

Det pekes også på at Bruk av sivil infrastruktur til militære formål medfører at sivile objekter kan bli ansett som lovlig mål, og lovlig angripes etter krigens folkerett – til tross for at dette medfører skade for sivilbefolkningen. Dersom amerikanske styrker tar i bruk norsk, sivil infrastruktur kan dette potensielt utvide spekteret for når infrastrukturen er å anse som lovlig mål, sammenlignet med når kun norske militære styrker bruker infrastrukturen. Dette gjelder særlig dersom USA skulle befinne seg i en væpnet konflikt Norge ikke er part til. Norges Røde Kors etterspør en vurdering av den humanitærrettslige betydningen av å tillate amerikanske militære styrker å bruke norsk, sivil infrastruktur.

Norges Røde Kors høringssvar finner du her 

Høringssvar fra Nobel Peace Prize Watch, Dato: 08.11.2021

Nobel Peace Prize Watch mener at avtalen med USA og presentasjonen i høringsnotatet er basert på så grunnleggende uriktige premisser at det ikke er mulig for Norge å inngå SDCA. Vi har begrunnet dette i et brev til statsminister Jonas Gahr Støre 1.11 2021 hvor vi ber om at avtalen droppes og videre arbeid med den innstilles. Anse brevet, her vedlagt, som vårt høringssvar. Vi taler for alle de som har underskrevet vårt opprop mot basene - og anmodning om en ny fredspolitikk - på nobelwill.org/appell.html

Her er hele notatet


Populære innlegg fra denne bloggen

«Aksjon mot baseavtale med USA» er etablert

Dette er et samarbeidsutvalg og nettverk for å informere om aktiviteter og markeringer i protest mot baseavtalen mellom USA og Norge. «Aksjon mot baseavtale med USA» etableres som en koordinerende oppfølging etter en underskriftskampanje mot avtalen sensommer og høst 2020 (ref. https://nobelwill.org/appell.html ), og flere protestmøter (ref. bl.a. https://youtu.be/rI3jbRLBvc0 ). « Aksjon mot baseavtale med USA» vil arbeide for at stortinget sier nei til den utvidete militæravtalen mellom USA og Norge . « Aksjon mot baseavtalen med USA » vil være med i en folkebevegelse som uttrykker protester mot avtalen: Informere og skape debatter rundt avtalen: Støtte debattmøter og fremme innlegg i sosiale og fysiske media Engasjere folk, ulike miljøer, steder og organisasjoner til å delta i debatter og sende inn «høringssvar» innen 8. desember. Arrangere demonstrasjon/markering foran stortinget 8. desember – som er fristen for høringsuttalelser Delta i og fremme lokale og

Infrastruktur

B asenabo og forfatter Arne Reidar Pettersen s innlegg på Globaliseringskonferansen 2021 19. november. Militærbaser: et lite lukrativt naboskap . Arne Pettersen er kjent for sin bok "Verdens ende" - om å sykle fra Patagonia og til Nordkapp.                                                                                       Bok utgitt i 2020 «Den erfarne reisende etterlater ikke noen spor etter sine hjul eller fottrinn» , sa den kinesiske vismannen Laozi for over to tusen år siden. Dette kan kalles en omtankens infrastruktur. Siden den gang har jorden vært åsted for et stort og mangslungent infrastrukturprosjekt. Grekerne seilte Middelhavet rundt 700 år før Kristus, Alexander den store og hans soldater red og gikk opp en svimlende sti fra Makedonia og til India. Romerriket la ned brosteiner i alle retninger, hvor sårføtte kristne forkynte sin tro. Bysantinere, arabere, korsfarere og mongoler fartet på kryss og tvers i verdenshistoriens veikryss, og i 1492 seilte Columbus ti

I HAUKENES TID

  Av Halle Jørn Hanssen Basert på appellen foran Stortinget 8. desember 2021 16.april i år fikk vi etter ønske fra USA en ny bilateral avtale om sikkerhetspolitisk samarbeid, det vi kaller baseavtalen. Den var Solberg-regjeringen siste store sikkerhetspolitiske markering. Det Solberg-regjeringen samtidig gjorde, var å bryte fundamentalt med norsk avspennings- og basepolitikk siden 1949. Det skjedde uten noen form for offentlig politisk debatt. Stortinget skal behandle den i løpet av vårsesjonen 2022. Avtalen gir USA disposisjonsrett over disse områdene: Rygge militære flystasjon i Østfold, Sola ved Stavanger, Evenes ved Harstad og Ramsund orlogsstasjon som er sjøforsvarets hovedbase i Nord-Norge. I artikkel 2 og 3 omtales disse områdene med uttrykket «omforente områder» som USA skal kunne bruke i sin militære strategi mot Russland. Det slås fast at amerikanske styrker skal ha uhindret adgang og i gitte situasjoner eksklusiv rett til bruk. Det kan bare bety at norsk personell da ikke

Ja til avspenning og dialog - nei til baseavtalen med USA

  Sigrid Heiberg, utenrikspolitisk talsperson MDG. Appell foran Stortinget 8. desember. Takk for oppmøtet. Som alle som har budd i eit borettslag, eller eit sameie eller ei kva for helst slags villastrøk for den del, veit: godt naboskap kjem ikkje av seg sjølv. Fred krever kontinuerleg arbeid. Norge er et lite land. Me er heilt avhengig av å ha eit godt forhold til våre store naboar. Den uthulinga av basepolitikken som dei blåblå dreiv med i åtte år, må snus. MDG vil at Forsvaret skal konsentrere sin kapasitet om forsvar av landet, og bidra til å styrke sikkerheten i Europa og verda gjennom å delta i internasjonale fredsoppdrag - med folkerettslig forankring. Og så jobbar me for å finne realistiske og rettferdige løysingar på vår tids store, globale problem, fordi me meiner at fred er meir enn fravær av krig, og rettferdigheit og forebygging er den beste medisinen mot vald. Ingen er tjent med væpna konflikt. Og Angrep er IKKJE det beste forsvar. Ikkje minst derfor er me opptatt a

Demonstrasjon 8. desember kl. 18:00 foran Stortinget

  Det blir DEMONSTRASJON 8. DESEMBER KL. 18:00, foran Stortinget i Oslo. (ref event ) Her er grunnlaget: "Den forrige regjeringen har signerte avtale med USA. Lovendringer rundt avtalen er lagt ut på høring med høringsfrist 8. desember. Den dagen høringsfristen går ut ønsker vi å gi et tydelig signal til nyvalgte stortingspolitikere om å si nei til avtalen. Vi oppfordrer folk til å la sin stemme bli hørt. Møt opp foran Stortinget 8. desember. Initiativet til denne demonstrasjonen er tatt av "Aksjon mot baseavtale med USA" som er et tverrpolitisk nettverk av flere fredsorganisasjoner og andre. Vi oppfordrer partier, fredsorganisasjoner, fagbevegelse, ungdomsorganisasjoner og andre til å slutte seg til. SI NEI TIL BASEAVTALE MED USA " Fint med ev. uttrykt støtte og tilslutning til demonstrasjonen så raskt som mulig! (til mot.baseavtale@gmail.com), men framfor alt bli med!  Møt opp foran Stortinget 8. desember kl. 18:00 og si NEI TIL BASEAVTALE MED USA! Vi vil ik

Løpeseddel om «Aksjon mot baseavtalen»

  Denne løpeseddelen er fra 8. desember 2021. Den viser bredden i motstanden og de organisasjonene som støtter aksjon så langt. Det oppfordres til å laste ned og dele løpeseddelen i ditt nærmiljø og via sosiale medier. Spre budskapet! Vi må bryte stillheten rundt baseavtalen! Bli med å organisere motstand! Løpeseddelen kan lastes ned herfra

Aksjon i Bergen sentrum lørdag 13 november kl. 13.00

VI gjør oppmerksom på at Antikrigs-Initiativet aksjonerer i Bergen sentrum førstkommende lørdag 13. november kl. 13.00 .  Vi inviterer alle som har anledning til å delta. Vi har laget et 10 meter langt banner med teksten: Ingen amerikanske baser på norsk jord Det er og har trykket opp løpesedler som vi håper flere vil hjelpe oss å dele ut. Oppmøte : Vågsallmenningen 12, utenfor Kunsthall 3,14, kl. 12.30 Vi vil deretter bevege oss rundt på ulike steder i sentrum: Sjøfartsmonumentet, Fisketorget, Bryggen … Det blir mye folk i sentrum på lørdag, med åpning av Julemarked og melding om fint vær (!) Aksjonens mål er å skape oppmerksomhet rundt Solberg-regjeringens tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA (Baseavtalen ) og øke motstanden mot denne. Saken skal behandles i Stortinget våren 2022. Publikum oppfordres til å s ignere oppropet mot avtalen og til å sende inn sine egne høringsuttalelser innen fristen 8. desember. Vi gjør oppmerksom på Fredrik S. Heffermehls