Gå til hovedinnhold

Om

 Under vises aksjonens opprinnelige grunnlag. Etter Stortingets behandling 3. juni 2022 er videre arbeid diskutert. Se dette innlegget!

----------------

«Aksjon mot baseavtalen med USA» er etablert som en oppfølging etter en underskriftskampanje mot USA-Norge avtalen sensommer og høst 2020 (ref. https://nobelwill.org/appell.html), og flere protestmøter (ref. bl.a. https://youtu.be/rI3jbRLBvc0). Dette er et samarbeid mellom noen enkeltpersoner og fredsorganisasjoner.

Fagforeninger, partier, ungdomsorganisasjoner og fredsbevegelser er velkommen til å slutte seg til! Epostadressen til dette aksjonsnettverket er: mot.baseavtale@gmail.com

Vi vil ikke ha det!

Nei til baseavtale med USA

En utvidet militæravtale mellom Norge og USA skal behandles i stortinget våren 2022. Regjeringen la avtalen ut til høring i 2021 – med høringsfrist 8. desember.

Norge har tidligere uttalt at at «det ikke vil bli åpnet baser for fremmede lands stridskrefter på norsk territorium så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for trusler om angrep.» (Baseerklæringen av 1949). Den utvidete avtalen med USA kan ses på som et brudd med tidligere basepolitikk, og gjøre norsk territorium til et mer aktivt område i stormaktsrivaliseringen med økt spenning i våre områder. Avtalen berører også norske suverenitet, og råderett og kontroll med militær maktutøvelse på norsk område.

Vi vil arbeide for at stortinget sier nei til den utvidete militæravtalen mellom USA og Norge.

«Aksjon mot baseavtalen med USA» vil være med i en folkebevegelse som uttrykker protester mot avtalen:

  • Informere og skape debatter rundt avtalen: Støtte debattmøter og fremme innlegg i sosiale og fysiske media

  • Engasjere folk, ulike miljøer, steder og organisasjoner til å delta i debatter og sende inn «høringssvar» innen 8. desember. Arrangere demonstrasjon/markering foran stortinget 8. desember

  • Delta i og fremme lokale og nasjonale aksjoner/markeringer i protest mot avtalen – med opptrapping knyttet til stortingsbehandlingen vår 2022

  • Fremme motstand mot avtalen i ulike miljøer, organisasjoner og partier, og bygge allianser mellom ulike miljøer mot avtalen, og oppfordre alle til å markere motstand mot avtalen ut ifra sitt ståsted

Aksjon mot baseavtalen med USA har fått ståtte fra flere organisasjoner og politiske partier som:

• LO i Oslo, LO i Trondheim, LO i Stavanger

• HK i Oslo og Akershus

• Nei til Atomvåpen

• Norges Fredslag

• Stopp NATO

• Norge ut av NATO

• Antikrigsinitiativet

• Bestemødre for fred

• Fredsbevegelsen på Nesodden

• Internasjonal kvinneliga for fred og frihet

• Fritt Norden Norge

• KFUK-KFUM Global

• Changemaker

• Hardangerakademiet

• Kvekersamfunnet i Norge

• "Stopp militariseringa. Ingen utenlandske militærbaser på norsk jord" (tidligere: "Ingen amerikansk base på Værnes")

• Nei til atomdrevne militærfartøyer i Tromsø

• Bike for peace Norge

• Natur og Ungdom

• Kvinnefronten i Oslo

• Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Miljøpartiet De Grønne, Partiet Sentrum, NKP, Kommunistisk Plattform, Bevegelsen for Sosialisme

• AUF, Sosialistisk Ungdom, Rød Ungdom, Unge Sentrum, Ungkommunistene

-------------------------------------------------

Innlegg på denne nettsiden står for innsenders syn. Innlegg kan komme fra alle tilsluttete miljøer og organisasjoner. Administrator har likevel rett til å fjerne innlegg som faller utenfor programrammen.

Populære innlegg fra denne bloggen

«Aksjon mot baseavtale med USA» er etablert

Dette er et samarbeidsutvalg og nettverk for å informere om aktiviteter og markeringer i protest mot baseavtalen mellom USA og Norge. «Aksjon mot baseavtale med USA» etableres som en koordinerende oppfølging etter en underskriftskampanje mot avtalen sensommer og høst 2020 (ref. https://nobelwill.org/appell.html ), og flere protestmøter (ref. bl.a. https://youtu.be/rI3jbRLBvc0 ). « Aksjon mot baseavtale med USA» vil arbeide for at stortinget sier nei til den utvidete militæravtalen mellom USA og Norge . « Aksjon mot baseavtalen med USA » vil være med i en folkebevegelse som uttrykker protester mot avtalen: Informere og skape debatter rundt avtalen: Støtte debattmøter og fremme innlegg i sosiale og fysiske media Engasjere folk, ulike miljøer, steder og organisasjoner til å delta i debatter og sende inn «høringssvar» innen 8. desember. Arrangere demonstrasjon/markering foran stortinget 8. desember – som er fristen for høringsuttalelser Delta i og fremme lokale og

Nasjonal aksjonsdag mot baseavtalen i april

23. april blir det demonstrasjoner i flere byer og steder. Tromsø, Trondheim, Oslo (28.4), Bergen, Stavanger/Sola. Følg med på sosiale media og i lokale informasjonskanaler. Nei til baseavtale med USA!  Stortinget må si nei til avtalen!

Ingen amerikanske baser på norsk jord. Stortinget må avvise baseavtalen med USA

  Uttalelse fra årsmøtet i Rødt Oslo 19-20 mars Våren 2022 skal Stortinget behandle «Tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA», kjent som baseavtalen. Regjeringen vil legge fram avtalen for Stortinget før påske slik at den kan behandles før sommerferien. Baseavtalen innebærer at USA får eksklusiv tilgang til å opprette fire permanente militærbaser i Norge – på flystasjonene Rygge, Sola og Evenes, og marinebasen Ramsund Orlogsstasjon i Troms. Baseområdene skal nyte immunitet og være underlagt USAs jurisdiksjon. Baseavtalen er et klart brudd med dagens basepolitikk som ikke tillater permanente militærbaser på norsk jord i fredstid. Flere av avtalens bestemmelser er problematiske og kan være i strid med Grunnloven som gjelder nasjonal suverenitet og myndighetsoverføring. Bestemmelsene omfatter et bredt spekter av regler for amerikansk tilstedeværelse på norsk territorium som inn- og utreise, jurisdiksjon, skatte- og avgiftsfritak, bruk av kontraktører og velferdstjenest

Infrastruktur

B asenabo og forfatter Arne Reidar Pettersen s innlegg på Globaliseringskonferansen 2021 19. november. Militærbaser: et lite lukrativt naboskap . Arne Pettersen er kjent for sin bok "Verdens ende" - om å sykle fra Patagonia og til Nordkapp.                                                                                       Bok utgitt i 2020 «Den erfarne reisende etterlater ikke noen spor etter sine hjul eller fottrinn» , sa den kinesiske vismannen Laozi for over to tusen år siden. Dette kan kalles en omtankens infrastruktur. Siden den gang har jorden vært åsted for et stort og mangslungent infrastrukturprosjekt. Grekerne seilte Middelhavet rundt 700 år før Kristus, Alexander den store og hans soldater red og gikk opp en svimlende sti fra Makedonia og til India. Romerriket la ned brosteiner i alle retninger, hvor sårføtte kristne forkynte sin tro. Bysantinere, arabere, korsfarere og mongoler fartet på kryss og tvers i verdenshistoriens veikryss, og i 1492 seilte Columbus ti

I HAUKENES TID

  Av Halle Jørn Hanssen Basert på appellen foran Stortinget 8. desember 2021 16.april i år fikk vi etter ønske fra USA en ny bilateral avtale om sikkerhetspolitisk samarbeid, det vi kaller baseavtalen. Den var Solberg-regjeringen siste store sikkerhetspolitiske markering. Det Solberg-regjeringen samtidig gjorde, var å bryte fundamentalt med norsk avspennings- og basepolitikk siden 1949. Det skjedde uten noen form for offentlig politisk debatt. Stortinget skal behandle den i løpet av vårsesjonen 2022. Avtalen gir USA disposisjonsrett over disse områdene: Rygge militære flystasjon i Østfold, Sola ved Stavanger, Evenes ved Harstad og Ramsund orlogsstasjon som er sjøforsvarets hovedbase i Nord-Norge. I artikkel 2 og 3 omtales disse områdene med uttrykket «omforente områder» som USA skal kunne bruke i sin militære strategi mot Russland. Det slås fast at amerikanske styrker skal ha uhindret adgang og i gitte situasjoner eksklusiv rett til bruk. Det kan bare bety at norsk personell da ikke

Landsmøtet Natur og Ungdom 1-3. april: Ingen amerikanske militærbaser i norsk natur!

Natur og Ungdom, samla til sitt 57. ordinære landsmøte på Fornebu 1.-3. april 2022, krever at Stortinget avviser den nye baseavtalen med USA. Mot slutten av Solberg-regjeringas periode ble det framforhandla en forsvarsavtale mellom USA og Norge. Denne skal behandles av Stortinget våren 2022. Avtalen er ikke en del av Norges NATO-forpliktelser, men en avtale mellom Norge og USA etter amerikansk initiativ. Den innebærer fire amerikanske militærbaser på norsk jord: tre flybaser, og en marinebase. Innafor disse områdene vil amerikansk lov gjelde, og Norge mister råderett over egen natur. På basene vil ikke USA være plikta til å følge norske lover for natur og miljø, som grunnlovas §112 og naturmangfoldloven. Dette betyr at lokale miljøsaker og naturinteresser skyves til side for amerikansk tjenestearbeid, som ikke skjer på naturens premisser. Av erfaring kan vi konstatere at amerikanske militærbaser forurenser vann og jord. I  Filippinene, Japan, Sør-Korea og Tyskland, samt på baser in

Ungdom ønsker framtid uten krig og baser

  Markus Amund Sæther fra Rød Ungdom holdt ungdomsappell på møtet i Oslo 9. mars. Vi unge ønsker oss en framtid uten krig, atomvåpen, naturødeleggelser eller kvinneundertrykking - derfor må vi stå sammen og organisere oss mot den militariseringa og opprustninga som vi får med amerikanske baser på norsk jord. Enten om det er fra et feministisk, freds eller natur og klimaperspektiv så er denne avtalen kritisk for vår framtid. I 8. marstoget her i Oslo handla fortsatt mange av parolene om vold mot kvinner, mot voldtekt og for en samtykkelov. Det er frustrerende å vite at kampene som kvinnebevegelsen har kjempa fram blir irrelevante for amerikanske soldater om vi vedtar baseavtalen. Den gir USA politimyndighet på norsk jord, og svekker kvinners rettssikkerhet. I sitt høringssvar skriver generaladvokaten: “Selv om det forhåpentligvis ikke vil dreie seg om et stort antall saker, kan det ikke utelukkes at det vil støte mot den alminnelige rettsfølelse om forfølgningen av enkeltsaker av e