Gå til hovedinnhold

Kritiske momenter fra medlem i «Aksjon mot baseavtale med USA» Haugesund & Haugalandet

 


N
otat

TIL: Saksordfører Hårek Elvenes, Utenriks- og Forsvarskomiteen

FRA: Odd Erik Salvsen med i «Aksjon mot baseavtale med USA» Haugesund & Haugalandet. DATO: 12.05.22

1) Mangelfull saksbehandlingsprosess:
Her har vi mange punkter, men at dette ikke er en sak hvor regionene er mer involvert er sterkt beklagelig og vi mener at det ikke er korrekt saksbehandlingsprosess også ut fra dette. Saken må sendes tilbake til Regjeringen og en må sørge for en helt annen prosess der involveringen av regionens befolkning er forsvarlig. Vi må få anledning til å involveres mye bredere og dypere i denne type sak.

Dette er uten tvil en sak som innebærer en enorm risiko for befolkningen i disse regionene. Å ufrivillig bli ”atomvåpen-mål nummer 1” for amerikanernes motstandere i en krig, er garantert lite ønskelig for en stor del av befolkningen. Også antakeligvis om en hensyntar fordelene med avtalen. Dessverre er dette altfor lite belyst. Det er allerede dokumentert flere kvalifiserte uttalelser fra kompetent norsk og utenlandsk hold som poengterer denne uforsvarlige risikoen sterkt. Herunder ligger det en stor risiko å kjøre denne saken gjennom på en feil måte.

2) Frie medlemmer av Stortinget:
Vi hører at det kan være at partiene vil binde opp sine representanter i denne saken.
Dette mener vi i tilfelle ville være veldig feil i en sak som er så knyttet til enkelte regioner - også vår region Rogaland - og også i forhold til at dette helt klart også har med egen samvittighetsvurdering i forhold til veldig viktige krig og fred vurderinger å gjøre. Og ikke minst ut fra egen regions – velgere og - befolknings risiko i dette geopolitiske "spillet".

Det er også avdekket at svært mange stortingspolitikere ikke har lest selve baseavtalen og er veldig lite informert om saken for øvrig. En stor sak som dette fordrer selvsagt at en får tid og anledning til å sette seg skikkelig inn i saken før behandling.


Det samme gjelder selvsagt alle høringsuttalelsene fra mange store og viktige organisasjoner som Røde Kors, LO, Natur&Ungdom, Leger mot Atomvåpen osv osv. For eksempel at 39 av 46 høringsuttalelser er meget negative og blir i praksis totalt neglisjert ved å videreføre alt som det er videre i behandlingen også av den nye Regjeringen, er rimelig utrolig gitt sakens betydning og alle de viktige argumentene mot avtalen osv.

3) Enhetlig nasjonal forsvars- og sikkerhetspolitikk:
At en ikke ønsker å vente med denne viktige beslutningen til Forsvarskommisjonens utredning neste vår er direkte underlig.

Sentrale elementer i en sikkerhetspolitikk må jo henge sammen og en "Baseavtale" der en helt klart berører flere paragrafer i vår grunnlov og andre lover og regler (eks "Anløpsreglene", grunnlovens par 1, 3, 25 osv), bør være et meget viktig element i en slik vurdering.

Selv om amerikanerne her har ønsket og krevd en "take-it-or-leave-it-avtale" raskest mulig, så må en jo i hvert fall være modig og smart nok til å utsette dette til en kan vedta en helhetlig forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Det er jo mange av oss motstandere av "Base-avtalen" som er NATO-tilhengere og også forstår viktigheten av amerikanerne som alliert selvsagt, men amerikanerne "spiller i en helt annen divisjon" enn Norge. Vi har en lokasjon og posisjon ift. en atommakt i øst og et stadig mer strategisk sentralt arktisk, som tilsier at det logisk kan hevdes at vi i mange sammenhenger vil kunne ha andre sikkerhetspolitiske vurderinger enn amerikanerne. Dessuten vet vi at de har ofte mange konflikter og kriger gående som vi ikke har eller ønsker å ha en rolle i. Det kan jo ikke være riktig at vi blir aktiv part i slike konflikter ved å avstå norsk landgrunn som kan brukes i slike konflikter blant annet? For det blir vi, det har jurister og eksperter på området slått ettertrykkelig fast. Dessuten som i mange tilfeller også vil være i strid vår egen oppfatning og politikk. Det har jo skjedd mange ganger før og vil jo ganske sikkert også skje i framtiden dessverre.

Dere som stortingspolitikere er ressurssterke personer og mange med lang politisk erfaring, men det kan vel sås tvil om at dere har en faglige kompetanse og erfaring på området som vil overgå Forsvarskommisjonens? Det foreligger jo allerede
negative uttalelser fra forsvarsfaglig hold, også i høringsuttalelsene blant annet.

4) Økonomiske konsekvenser for "prosjektet"?
At et Storting skal kunne vedta en så viktig og omfattende, og etter vår og mange andres mening helt klart juridisk tvilsom, avtale uten å kjenne til de økonomiske konsekvensene er direkte uansvarlig overfor det folket dere representerer.

Jeg som selv er siviløkonom/MBA og har virket som forretningsutvikler og daglig leder i næringslivet med 30 års praksis, samt har og har hatt en del styreposisjoner i både små og store selskaper, vet at en tar aldri skal ta store risikable beslutninger uten å i hvert fall vite mest mulig om de økonomiske rammene av "prosjektet eller investeringen". Og her forvalter en i tillegg folkets midler selvsagt. Det burde tilsi en enda grundigere behandling og aktsomhet.

NOUèn i saken er åpen og ærlig om at en ikke vet noe om dette ut i fra fraværende informasjon ift antall bygninger, personell, land avståelse osv. Ordføreren i Sola, en av basekommunene, gikk for kort tid ut og sa han visste ingenting om saken. Skal de avgi grunn og legge til rette for dette og så viser det seg kanskje at kommunestyret er i mot? Men så har en allerede inngått en avtale og må tvinge dette gjennom fra sentralt hold? En sånn fremgangsmåte hører vel kanskje ikke hjemme i et demokrati som vårt? Bare overse og gjøre vedtak på så usikre betingelser og uavklarte forutsetninger? Kan det være lovlig og i henhold til god saksbehandlingsetikk, normer og regler?

Ellers lykke til med behandlingen av denne meget store og viktige saken og måtte den risiko dette innebærer for oss innbyggere i en av disse regionene, vektlegges mye større fremover. Samt at lovlighet og etikk også vektlegges mer enn et ytre press og krav i saken fra en alliert og ikke bare at en kjører gjennom en "take-it-or-leave-it"-posisjon, som jo også tydelig er uttalt av sentrale norske politikere at dette er. Slik er ikke et demokrati verdig rett og slett.
Populære innlegg fra denne bloggen

Nasjonal aksjonsdag mot baseavtalen i april

23. april blir det demonstrasjoner i flere byer og steder. Tromsø, Trondheim, Oslo (28.4), Bergen, Stavanger/Sola. Følg med på sosiale media og i lokale informasjonskanaler. Nei til baseavtale med USA!  Stortinget må si nei til avtalen!

Baseavtalen med USA trygger ikke norsk sikkerhet

  Avtalen fremmer USAs verdensmakt og øker faren for bruk av atomvåpen mot og fra norsk jord. USA planlegger utplassering av atomvåpen på sine europeiske baser. Av Bitte Vatvedt, Aksjon mot baseavtale med USA 27.10.22 I denne artikkelen oppsummerer Bitte Vatvedt momenter fra aksjonen mot baseavtale med USA. Kampen fortsetter. Det er snart et halvt år siden Stortingets flertall ga USA tilgang til å opprette fire militærbaser i Norge. Lite eller ingenting har skjedd på baseområdene. Flere ba om at før Stortinget vedtok avtalen, burde innholdet vurderes i forhold til Grunnloven og Forsvarskommisjonen som nå vurderer det totale norske sikkerhetsbildet, burde se avtalen i den sammenhengen. Alt ble avvist med begrunnelse at det ikke var nødvendig og fordi USA ville komme i gang med bygging så snart som mulig. Trolig har krigen i Ukraina redusert USAs behov for baser i Norge akkurat nå. Dessuten vet vi lite om hvor lang tid det vil ta USA å etablere operative baser i Norge. Planlegger a

Ingen amerikanske baser på norsk jord. Stortinget må avvise baseavtalen med USA

  Uttalelse fra årsmøtet i Rødt Oslo 19-20 mars Våren 2022 skal Stortinget behandle «Tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA», kjent som baseavtalen. Regjeringen vil legge fram avtalen for Stortinget før påske slik at den kan behandles før sommerferien. Baseavtalen innebærer at USA får eksklusiv tilgang til å opprette fire permanente militærbaser i Norge – på flystasjonene Rygge, Sola og Evenes, og marinebasen Ramsund Orlogsstasjon i Troms. Baseområdene skal nyte immunitet og være underlagt USAs jurisdiksjon. Baseavtalen er et klart brudd med dagens basepolitikk som ikke tillater permanente militærbaser på norsk jord i fredstid. Flere av avtalens bestemmelser er problematiske og kan være i strid med Grunnloven som gjelder nasjonal suverenitet og myndighetsoverføring. Bestemmelsene omfatter et bredt spekter av regler for amerikansk tilstedeværelse på norsk territorium som inn- og utreise, jurisdiksjon, skatte- og avgiftsfritak, bruk av kontraktører og velferdstjenest

Landsmøtet Natur og Ungdom 1-3. april: Ingen amerikanske militærbaser i norsk natur!

Natur og Ungdom, samla til sitt 57. ordinære landsmøte på Fornebu 1.-3. april 2022, krever at Stortinget avviser den nye baseavtalen med USA. Mot slutten av Solberg-regjeringas periode ble det framforhandla en forsvarsavtale mellom USA og Norge. Denne skal behandles av Stortinget våren 2022. Avtalen er ikke en del av Norges NATO-forpliktelser, men en avtale mellom Norge og USA etter amerikansk initiativ. Den innebærer fire amerikanske militærbaser på norsk jord: tre flybaser, og en marinebase. Innafor disse områdene vil amerikansk lov gjelde, og Norge mister råderett over egen natur. På basene vil ikke USA være plikta til å følge norske lover for natur og miljø, som grunnlovas §112 og naturmangfoldloven. Dette betyr at lokale miljøsaker og naturinteresser skyves til side for amerikansk tjenestearbeid, som ikke skjer på naturens premisser. Av erfaring kan vi konstatere at amerikanske militærbaser forurenser vann og jord. I  Filippinene, Japan, Sør-Korea og Tyskland, samt på baser in

«Aksjon mot baseavtale med USA» er etablert

Dette er et samarbeidsutvalg og nettverk for å informere om aktiviteter og markeringer i protest mot baseavtalen mellom USA og Norge. «Aksjon mot baseavtale med USA» etableres som en koordinerende oppfølging etter en underskriftskampanje mot avtalen sensommer og høst 2020 (ref. https://nobelwill.org/appell.html ), og flere protestmøter (ref. bl.a. https://youtu.be/rI3jbRLBvc0 ). « Aksjon mot baseavtale med USA» vil arbeide for at stortinget sier nei til den utvidete militæravtalen mellom USA og Norge . « Aksjon mot baseavtalen med USA » vil være med i en folkebevegelse som uttrykker protester mot avtalen: Informere og skape debatter rundt avtalen: Støtte debattmøter og fremme innlegg i sosiale og fysiske media Engasjere folk, ulike miljøer, steder og organisasjoner til å delta i debatter og sende inn «høringssvar» innen 8. desember. Arrangere demonstrasjon/markering foran stortinget 8. desember – som er fristen for høringsuttalelser Delta i og fremme lokale og

Møt opp foran Stortinget 2. juni kl. 19:00

Solbergregjeringen signerte juli 2021 en bilateral tilleggsavtale mellom Norge og USA om etablering av 4 amerikanske baser i Norge. De amerikanske basene skal ligge i Rygge, Sola, Evenes og Ramsund orlogsstasjon. Den nåværende regjeringen støtter avtalen og Stortinget skal etter planen behandle saken 3. juni. En rekke organisasjoner er mot avtalen. Det er bl.a. vist til at den vil: - Øker faren for bruk av atomvåpen, øker opprustning og spenning i våre områder - Svekker demokrati og norsk suverenitet og er brudd med tidligere basepolitikk - Skader natur, miljø og klima Vi sier tydelig og høyt: Stortinget må si nei til baseavtalen! Initiativet til demonstrasjonen er tatt av "Aksjon mot baseavtale med USA" i Oslo som er et tverrpolitisk nettverk av flere fredsorganisasjoner og andre. Vi oppfordrer partier, fredsorganisasjoner, fagbevegelse, ungdomsorganisasjoner og andre til å slutte seg til og støtte. STORTINGET MÅ SI NEI TIL BASEAVTALEN! Program: Appeller:

Ungdom ønsker framtid uten krig og baser

  Markus Amund Sæther fra Rød Ungdom holdt ungdomsappell på møtet i Oslo 9. mars. Vi unge ønsker oss en framtid uten krig, atomvåpen, naturødeleggelser eller kvinneundertrykking - derfor må vi stå sammen og organisere oss mot den militariseringa og opprustninga som vi får med amerikanske baser på norsk jord. Enten om det er fra et feministisk, freds eller natur og klimaperspektiv så er denne avtalen kritisk for vår framtid. I 8. marstoget her i Oslo handla fortsatt mange av parolene om vold mot kvinner, mot voldtekt og for en samtykkelov. Det er frustrerende å vite at kampene som kvinnebevegelsen har kjempa fram blir irrelevante for amerikanske soldater om vi vedtar baseavtalen. Den gir USA politimyndighet på norsk jord, og svekker kvinners rettssikkerhet. I sitt høringssvar skriver generaladvokaten: “Selv om det forhåpentligvis ikke vil dreie seg om et stort antall saker, kan det ikke utelukkes at det vil støte mot den alminnelige rettsfølelse om forfølgningen av enkeltsaker av e