Gå til hovedinnhold

Høringsnotat fra «Aksjonen mot Baseavtalen – Haugesund & Haugalandet»


Fra:
Aksjonen mot Baseavtalen – Haugesund & Haugalandet

Til: Stortingets folkevalgte, 26-4-22

Sak: ”Tilleggsavtale mellom Norge og USA”

Vi mener det er en altfor risikabel handling fra dere som politikere å inngå en ”Take-it-or-leave-it” avtale om å etablere disse fire amerikanske basene på norsk jord. Derfor må dere si nei til det foreliggende forslaget, subsidiært vedta en utsettelse som sikrer en forsvarlig og riktig behandling av en sak av så stor betydning og med så enorme risiki for egen befolkning knyttet til seg.

Det vil også kunne være en lovstridig handling som det vil bli sjekket nærmere med jurister om det er fulgt en forsvarlig og riktig behandlingsprosess og om det er iht. Norges lover, også når det gjelder befolkningens rettigheter til å bli involvert gitt sakens mulige dramatiske konsekvenser.

Alt tyder dessverre på at hele behandlingen av denne saken helt bevisst er gjort uten å ville involvere befolkningen og andre sentrale aktører og personer i de angjeldende regioner. For eksempel går ordføreren i Sola kommune, en av vertskommunene for en base, ut og sier at han ikke visste noen ting om dette og ikke var informert (ref. Aftenbladets eminente artikler om emnet). Undertegnede har selv opplevd det samme ift. en sentral fylkespolitiker i Stavanger regionen og med titalls mennesker i egen region som ikke vet noe om dette. Av denne grunn mener vi at det er dere - som folkevalgte – har plikt å underrette befolkningen først, særlig i disse regionene hvor basene skal etableres.

Å beslutte at vi skal få 4 førsteprioritets-bombemål for USA´s fiender i en konflikt, deriblant i Rogaland, er vi temmelig sikker på at veldig mange vil motsette seg. Men er de uopplyst, så hører en selvsagt ingenting. Men dette er totalt uansvarlig og muligens også ulovlig slikt det er påpekt fra meget kompetent hold. Vi har mange slike uttalelser å vise til og som vi kan ta fatt på i en eventuell videre prosess mot Stortinget og de som vedtar denne avtalen, men her er et eksempel:

Amerikanske baser i en militær konflikt, kan lett bli LOVLIGE mål for det landet USA er i konflikt med – de kan legalt angripes. Norske myndigheter utsetter lokalbefolkningen for fare – også de sivile områdene rundt baseneFolkerettsekspert og konfliktforsker Cecilie Hellestveit, Folkerettsinstituttet, Gent, Belgia

Altså kan baser i disse Base-regionene helt lovlig angripes, dvs. i praksis hele Rygge-regionen som fort inkluderer Oslo i atomvåpen og bombemål-sammenheng, hele Stavanger-regionen, Ørlandet med Trondheim og Ramsund og Tromsø i Nord-Norge, altså en rimelig stor del av landet som ”legges klar for hogg” gjennom inngåelse av disse Base-avtalene.

At USA jevnlig er i konflikt med land i sin stormaktsrivalisering og inngrep i enkelt land, er intet nytt og foregår dessverre mer eller mindre kontinuerlig. At de i tillegg har et bevisst mål om å ”overstrekke og destabilisere” Russland (Rand Corp 2019 rapporten), er vel ikke noe vi bør la dem gjøre fra norsk jord? Vi må ikke aktivere lille Norge, med sin uhyre strategiske beliggenhet ift. Russland og Arktisk, som en aktiv brikke i et slikt uhyre risikabelt spill og ha en amerikansk base på norsk jord som berettiget kan involveres i en amerikansk krig med de grusomme konsekvenser det vil kunne få for disse regionene. Vi er NATO-medlem og må holde oss til vår ”defensive definisjon” av vår rolle der, samt styrke vårt eget forsvar til å gjøre den jobben NATO mener vi må for førstelinjeforsvar osv. og ikke minst forsterke det Skandinaviske og Nordsjøsamarbeidet fremover. Nå må vi slutte å ”outsource” ansvaret til andre.

Det skal ikke mye intelligens til for å skjønne at dersom amerikanerne har bl.a. tilrettelagt utstyr for ”bensinstasjon i luften” for sine kampfly (som de vil på Sola), så vil det selvsagt bli et meget attraktivt bombemål som må tas ut raskt i en konflikt. Russland er jo et av de landene som allerede har uttalt at de ved en slik avtale må rette sine missiler mot disse regionene, altså herunder vår region i Rogaland. Som Frode Berg´s russiske advokat – og som nå kjemper for Ukraina – uttalte til Dagbladet 8. April: ”Forbered dere Norge. Husk at Russland ikke liker at Norge er så nær deres atomubåt-base i nord. Russerne krenket nylig svensk luftrom med fly som var bevæpnet med kjernevåpen…”.

Eller som den russiske militære eksperten Aleksej Leoniov uttaler: ”Nå blir Norge et ATOM-mål! Nå blir Norge et område som atomraketter rettes mot. USAs økende militære samarbeid med Norge gjør at norsk territorium kan bli det FØRSTE målet i en konflikt med atomvåpen”… Eller som Maria Zakharova, talsperson for russisk UD sier: ”Enten Norge vil det eller ikke, så blir landet det FØRSTE offeret i en tredje verdenskrig. Trenger nordmenn det, spør hun (nrk.no 100521). Det vil selvsagt ikke være første gang amerikanerne driver en ”Stedfortrederkrig” med alle grusomheter og ødeleggelser på andres landjord. Alle kan mislike russere så mye en bare vil ut fra ens invasjon av Ukraina eller annet, men at de også driver realpolitikk er det lite tvil om og ofte er det mer hold i deres trusler enn vi liker å høre dessverre. Skal vi virkelig i en slik utrolig sensitiv og risikabel situasjon fravike radikalt tidligere avtaler og mer enn 60 års praksis og provosere vår stormaktsnabo ved å vedta denne avtalen?

En terror-aksjon fra noen USA kriger med i Midtøsten, for eksempel er de fremdeles tilstede i Syria, trenger heller ikke å være usannsynlig og det kan vises seg å være nærmere og enklere for terroristene å bombe en av deres baser her i Norge enn å gjøre tilsvarende aksjon i USA osv.

Vi har i det siste vært vitne til nøyaktig det samme i Ukraina dessverre, russiske styrker tar ut slike strategiske mål og områder først av alt og har presisjonsvåpen som klarer det.

Så selv om USA tidligere har løyet om at de ikke tar med atomvåpen i soner de ikke skal, så er det ikke nødvendigvis atomvåpen som vil utløse dette, men dets strategiske lokalisering så nært opp mot Russland og for så vidt andre land også. Og denne avtalen åpner heller ikke for at norske myndigheter skal kunne gjennomføre tilfeldige kontroller om USA har atomvåpen på norske baser osv. Om USA i tillegg legger til med en ubåt som bærer atomvåpen, kan vi jo bare tenke oss til hvilke forferdelige konsekvenser dette får for regionen særlig. Det kan umulig være riktig at dere som stortingspolitikere tar en så farlig og risikabel beslutning på vegne av oss innbyggere i disse regionene uten i hele tatt å involvere oss i en transparent prosess.

Etter vår mening vil det være totalt uansvarlig av dere å vedta noe slikt som dette uten først å gjennomføre en meget åpen og transparent runde overfor befolkningen med sannferdig og riktig informasjon til folket, for så å få en folkeavstemming om dette. Herunder må regionale media bidra til å en slik ”folkeopplysning” før en folkeavstemming.

Oppsummert:

1) Si NEI til denne ”Take-it-or-leave-it” avtalen, subsidært utsett den

2) Om utsettelse - er en pliktig iht. regler for god saksbehandling i så alvorlige og risikable saker som dette å:

a. Kjøre en lang nok, grundig og fullstendig transparent folkeopplysningskampanje, debattmøter osv.

b. Folkeavstemming i disse regionene de gjelder som grunnleggende premiss for en behandling i Stortinget.

3) Om ikke dette gjøres iht. en forsvarlig og riktig prosess, kan det bli igangsatt juridiske skritt mot dere som beslutningstagere, om så også helt til Menneskerettsdomstolen, siden det i saker som berører ”Rikets sikkerhet”, som alltid er så greit å ty til, har vi flere ganger sett at saker ikke har den rettssikkerheten som Norge som et åpent demokrati burde være kjent for. Stikkord: totalt manglende involvering av ens befolkning i en slik alvorlige og viktig sak, ulovlig suverenitetsavståelse, ulovlig iht. vår Base-erklæring fra 1949, viktige hemmelige møter avholdes av noen partier bare og der lovlig valgte partier utelates mm.

Sted Nedstrand/Ølen – 240422

Aksjonen mot Baseavtalen – Haugalandet Odd Erik Salvesen Atle Berge


Populære innlegg fra denne bloggen

«Aksjon mot baseavtale med USA» er etablert

Dette er et samarbeidsutvalg og nettverk for å informere om aktiviteter og markeringer i protest mot baseavtalen mellom USA og Norge. «Aksjon mot baseavtale med USA» etableres som en koordinerende oppfølging etter en underskriftskampanje mot avtalen sensommer og høst 2020 (ref. https://nobelwill.org/appell.html ), og flere protestmøter (ref. bl.a. https://youtu.be/rI3jbRLBvc0 ). « Aksjon mot baseavtale med USA» vil arbeide for at stortinget sier nei til den utvidete militæravtalen mellom USA og Norge . « Aksjon mot baseavtalen med USA » vil være med i en folkebevegelse som uttrykker protester mot avtalen: Informere og skape debatter rundt avtalen: Støtte debattmøter og fremme innlegg i sosiale og fysiske media Engasjere folk, ulike miljøer, steder og organisasjoner til å delta i debatter og sende inn «høringssvar» innen 8. desember. Arrangere demonstrasjon/markering foran stortinget 8. desember – som er fristen for høringsuttalelser Delta i og fremme lokale og

Nasjonal aksjonsdag mot baseavtalen i april

23. april blir det demonstrasjoner i flere byer og steder. Tromsø, Trondheim, Oslo (28.4), Bergen, Stavanger/Sola. Følg med på sosiale media og i lokale informasjonskanaler. Nei til baseavtale med USA!  Stortinget må si nei til avtalen!

Ingen amerikanske baser på norsk jord. Stortinget må avvise baseavtalen med USA

  Uttalelse fra årsmøtet i Rødt Oslo 19-20 mars Våren 2022 skal Stortinget behandle «Tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA», kjent som baseavtalen. Regjeringen vil legge fram avtalen for Stortinget før påske slik at den kan behandles før sommerferien. Baseavtalen innebærer at USA får eksklusiv tilgang til å opprette fire permanente militærbaser i Norge – på flystasjonene Rygge, Sola og Evenes, og marinebasen Ramsund Orlogsstasjon i Troms. Baseområdene skal nyte immunitet og være underlagt USAs jurisdiksjon. Baseavtalen er et klart brudd med dagens basepolitikk som ikke tillater permanente militærbaser på norsk jord i fredstid. Flere av avtalens bestemmelser er problematiske og kan være i strid med Grunnloven som gjelder nasjonal suverenitet og myndighetsoverføring. Bestemmelsene omfatter et bredt spekter av regler for amerikansk tilstedeværelse på norsk territorium som inn- og utreise, jurisdiksjon, skatte- og avgiftsfritak, bruk av kontraktører og velferdstjenest

I HAUKENES TID

  Av Halle Jørn Hanssen Basert på appellen foran Stortinget 8. desember 2021 16.april i år fikk vi etter ønske fra USA en ny bilateral avtale om sikkerhetspolitisk samarbeid, det vi kaller baseavtalen. Den var Solberg-regjeringen siste store sikkerhetspolitiske markering. Det Solberg-regjeringen samtidig gjorde, var å bryte fundamentalt med norsk avspennings- og basepolitikk siden 1949. Det skjedde uten noen form for offentlig politisk debatt. Stortinget skal behandle den i løpet av vårsesjonen 2022. Avtalen gir USA disposisjonsrett over disse områdene: Rygge militære flystasjon i Østfold, Sola ved Stavanger, Evenes ved Harstad og Ramsund orlogsstasjon som er sjøforsvarets hovedbase i Nord-Norge. I artikkel 2 og 3 omtales disse områdene med uttrykket «omforente områder» som USA skal kunne bruke i sin militære strategi mot Russland. Det slås fast at amerikanske styrker skal ha uhindret adgang og i gitte situasjoner eksklusiv rett til bruk. Det kan bare bety at norsk personell da ikke

Infrastruktur

B asenabo og forfatter Arne Reidar Pettersen s innlegg på Globaliseringskonferansen 2021 19. november. Militærbaser: et lite lukrativt naboskap . Arne Pettersen er kjent for sin bok "Verdens ende" - om å sykle fra Patagonia og til Nordkapp.                                                                                       Bok utgitt i 2020 «Den erfarne reisende etterlater ikke noen spor etter sine hjul eller fottrinn» , sa den kinesiske vismannen Laozi for over to tusen år siden. Dette kan kalles en omtankens infrastruktur. Siden den gang har jorden vært åsted for et stort og mangslungent infrastrukturprosjekt. Grekerne seilte Middelhavet rundt 700 år før Kristus, Alexander den store og hans soldater red og gikk opp en svimlende sti fra Makedonia og til India. Romerriket la ned brosteiner i alle retninger, hvor sårføtte kristne forkynte sin tro. Bysantinere, arabere, korsfarere og mongoler fartet på kryss og tvers i verdenshistoriens veikryss, og i 1492 seilte Columbus ti

Ungdom ønsker framtid uten krig og baser

  Markus Amund Sæther fra Rød Ungdom holdt ungdomsappell på møtet i Oslo 9. mars. Vi unge ønsker oss en framtid uten krig, atomvåpen, naturødeleggelser eller kvinneundertrykking - derfor må vi stå sammen og organisere oss mot den militariseringa og opprustninga som vi får med amerikanske baser på norsk jord. Enten om det er fra et feministisk, freds eller natur og klimaperspektiv så er denne avtalen kritisk for vår framtid. I 8. marstoget her i Oslo handla fortsatt mange av parolene om vold mot kvinner, mot voldtekt og for en samtykkelov. Det er frustrerende å vite at kampene som kvinnebevegelsen har kjempa fram blir irrelevante for amerikanske soldater om vi vedtar baseavtalen. Den gir USA politimyndighet på norsk jord, og svekker kvinners rettssikkerhet. I sitt høringssvar skriver generaladvokaten: “Selv om det forhåpentligvis ikke vil dreie seg om et stort antall saker, kan det ikke utelukkes at det vil støte mot den alminnelige rettsfølelse om forfølgningen av enkeltsaker av e

Landsmøtet Natur og Ungdom 1-3. april: Ingen amerikanske militærbaser i norsk natur!

Natur og Ungdom, samla til sitt 57. ordinære landsmøte på Fornebu 1.-3. april 2022, krever at Stortinget avviser den nye baseavtalen med USA. Mot slutten av Solberg-regjeringas periode ble det framforhandla en forsvarsavtale mellom USA og Norge. Denne skal behandles av Stortinget våren 2022. Avtalen er ikke en del av Norges NATO-forpliktelser, men en avtale mellom Norge og USA etter amerikansk initiativ. Den innebærer fire amerikanske militærbaser på norsk jord: tre flybaser, og en marinebase. Innafor disse områdene vil amerikansk lov gjelde, og Norge mister råderett over egen natur. På basene vil ikke USA være plikta til å følge norske lover for natur og miljø, som grunnlovas §112 og naturmangfoldloven. Dette betyr at lokale miljøsaker og naturinteresser skyves til side for amerikansk tjenestearbeid, som ikke skjer på naturens premisser. Av erfaring kan vi konstatere at amerikanske militærbaser forurenser vann og jord. I  Filippinene, Japan, Sør-Korea og Tyskland, samt på baser in