Gå til hovedinnhold

Ingunn Gjerstad LO i Oslo fra markering mot baseavtale med USA i Oslo 28. april

Gode fredsvenner og motstandere av å endre norsk basepolitikk

Eg hilser dere fra våre hundretusen i 103 fagforeninger som er tilslutta LO i Oslo. Vi er den største av LOs lokalorganisasjoner som jevnlig møtes og meisler ut våre forslag til rettferdig fordeling, tryggere arbeidsliv, bolig og velferd i den mest klassedelte byen i Norge. Sammen med LO i Trondheim og LO i Stavanger er vi tilslutta aksjon mot baseavtale med USA.

Både disse lokale LOene og min fagforening Handel og Kontor Oslo Akershus mener at Norge må avvise baseavtalen med USA, som vil overgi områder i Norge til amerikansk kontroll.


På søndag markerer vi årets største dag for rettferdighet, samhold, fred og solidaritet. I Oslo har vi vedtatt 17 paroler til den første 1.mai i gatene siden 2019. Oppmøte med appeller fra 1120, Nei til Atomvåpens leder i Oslo August Starberg er en av appellantene og vi gleder oss over forsamlingsretten og til å samles under parola i pulje 12, Baseavtalen med USA må avvises – nei til militær aggresjon og opprusting, på 1. mai. Velkommen til å delta!

Fagbevegelsen er, og har også alltid vært, en fredsbevegelse. I krig er det vanlige folk som bærer de tyngste byrdene. Krig er død, lemlestelse og massiv ødeleggelse, særlig den typen FNs traktat for å forby atomvåpen handler om, men også såkalt konvensjonell krig som den vi ser i Ukraina og som pågår i andre land der TV-kamerane for tida er slått av. Vi fordømmer sjølsagt den russiske invasjonen av Ukraina, og krever at Russland respekterer Ukrainas rett til sjølstyre. Vi støtter antikrigsbevegelsen både i Russland og i Vesten. Vi sier nei til militær aggresjon og opprustning! Vi tar på oss oppgaver for å hindre at sårbare flyktninger blir utnytta på arbeidsmarked og andre markeder.

Vi trenger sikre vår nasjonale beredskap på flere felt. Et hovedmål for oss er at den norske regjeringa skal slutte oss til FNs atomvåpenforbud. Det var ei viktig sak i fjorårets valgkamp som vi fortsetter å arbeide for. Vår fremste og dyktigste folkevalgte i denne saka, Ingrid Fiskaa fra SV, har sagt det meste som kan sies og vi stiller oss bak

Vi gikk imot den foreslåtte tilleggsavtalen om forsvarssamarbeid i høringa før jul. Avtalen går langt i å tillate en fremmed makt å etablere baser på norsk område - uten norsk kontroll og overherredømme! På fleire punkter går avtalen lenger enn hva som følger av gjeldende avtaleforpliktelser med økt spenning i nord, og en ny omdreining i den lokale rustningsspiralen. Vi kan risikerer lagring av atomvåpen uten at vi vet om det. Det er alvorlig at avtalen legger opp til en norsk fraskrivelse av sin myndighetsutøvelse over deler av norsk territorium og sikkerhetspolitikk. Det er en klar endring i det som hittil har vært norsk basepolitikk! Mye taler for at avtalen strider mot Grunnloven og derfor må vi gå imot!

Vi gir oss ikke! Sees på søndag på Youngstorget!

Ingunn Gjerstad, leder LO i OsloPopulære innlegg fra denne bloggen

«Aksjon mot baseavtale med USA» er etablert

Dette er et samarbeidsutvalg og nettverk for å informere om aktiviteter og markeringer i protest mot baseavtalen mellom USA og Norge. «Aksjon mot baseavtale med USA» etableres som en koordinerende oppfølging etter en underskriftskampanje mot avtalen sensommer og høst 2020 (ref. https://nobelwill.org/appell.html ), og flere protestmøter (ref. bl.a. https://youtu.be/rI3jbRLBvc0 ). « Aksjon mot baseavtale med USA» vil arbeide for at stortinget sier nei til den utvidete militæravtalen mellom USA og Norge . « Aksjon mot baseavtalen med USA » vil være med i en folkebevegelse som uttrykker protester mot avtalen: Informere og skape debatter rundt avtalen: Støtte debattmøter og fremme innlegg i sosiale og fysiske media Engasjere folk, ulike miljøer, steder og organisasjoner til å delta i debatter og sende inn «høringssvar» innen 8. desember. Arrangere demonstrasjon/markering foran stortinget 8. desember – som er fristen for høringsuttalelser Delta i og fremme lokale og

Nasjonal aksjonsdag mot baseavtalen i april

23. april blir det demonstrasjoner i flere byer og steder. Tromsø, Trondheim, Oslo (28.4), Bergen, Stavanger/Sola. Følg med på sosiale media og i lokale informasjonskanaler. Nei til baseavtale med USA!  Stortinget må si nei til avtalen!

Ingen amerikanske baser på norsk jord. Stortinget må avvise baseavtalen med USA

  Uttalelse fra årsmøtet i Rødt Oslo 19-20 mars Våren 2022 skal Stortinget behandle «Tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA», kjent som baseavtalen. Regjeringen vil legge fram avtalen for Stortinget før påske slik at den kan behandles før sommerferien. Baseavtalen innebærer at USA får eksklusiv tilgang til å opprette fire permanente militærbaser i Norge – på flystasjonene Rygge, Sola og Evenes, og marinebasen Ramsund Orlogsstasjon i Troms. Baseområdene skal nyte immunitet og være underlagt USAs jurisdiksjon. Baseavtalen er et klart brudd med dagens basepolitikk som ikke tillater permanente militærbaser på norsk jord i fredstid. Flere av avtalens bestemmelser er problematiske og kan være i strid med Grunnloven som gjelder nasjonal suverenitet og myndighetsoverføring. Bestemmelsene omfatter et bredt spekter av regler for amerikansk tilstedeværelse på norsk territorium som inn- og utreise, jurisdiksjon, skatte- og avgiftsfritak, bruk av kontraktører og velferdstjenest

I HAUKENES TID

  Av Halle Jørn Hanssen Basert på appellen foran Stortinget 8. desember 2021 16.april i år fikk vi etter ønske fra USA en ny bilateral avtale om sikkerhetspolitisk samarbeid, det vi kaller baseavtalen. Den var Solberg-regjeringen siste store sikkerhetspolitiske markering. Det Solberg-regjeringen samtidig gjorde, var å bryte fundamentalt med norsk avspennings- og basepolitikk siden 1949. Det skjedde uten noen form for offentlig politisk debatt. Stortinget skal behandle den i løpet av vårsesjonen 2022. Avtalen gir USA disposisjonsrett over disse områdene: Rygge militære flystasjon i Østfold, Sola ved Stavanger, Evenes ved Harstad og Ramsund orlogsstasjon som er sjøforsvarets hovedbase i Nord-Norge. I artikkel 2 og 3 omtales disse områdene med uttrykket «omforente områder» som USA skal kunne bruke i sin militære strategi mot Russland. Det slås fast at amerikanske styrker skal ha uhindret adgang og i gitte situasjoner eksklusiv rett til bruk. Det kan bare bety at norsk personell da ikke

Infrastruktur

B asenabo og forfatter Arne Reidar Pettersen s innlegg på Globaliseringskonferansen 2021 19. november. Militærbaser: et lite lukrativt naboskap . Arne Pettersen er kjent for sin bok "Verdens ende" - om å sykle fra Patagonia og til Nordkapp.                                                                                       Bok utgitt i 2020 «Den erfarne reisende etterlater ikke noen spor etter sine hjul eller fottrinn» , sa den kinesiske vismannen Laozi for over to tusen år siden. Dette kan kalles en omtankens infrastruktur. Siden den gang har jorden vært åsted for et stort og mangslungent infrastrukturprosjekt. Grekerne seilte Middelhavet rundt 700 år før Kristus, Alexander den store og hans soldater red og gikk opp en svimlende sti fra Makedonia og til India. Romerriket la ned brosteiner i alle retninger, hvor sårføtte kristne forkynte sin tro. Bysantinere, arabere, korsfarere og mongoler fartet på kryss og tvers i verdenshistoriens veikryss, og i 1492 seilte Columbus ti

Ungdom ønsker framtid uten krig og baser

  Markus Amund Sæther fra Rød Ungdom holdt ungdomsappell på møtet i Oslo 9. mars. Vi unge ønsker oss en framtid uten krig, atomvåpen, naturødeleggelser eller kvinneundertrykking - derfor må vi stå sammen og organisere oss mot den militariseringa og opprustninga som vi får med amerikanske baser på norsk jord. Enten om det er fra et feministisk, freds eller natur og klimaperspektiv så er denne avtalen kritisk for vår framtid. I 8. marstoget her i Oslo handla fortsatt mange av parolene om vold mot kvinner, mot voldtekt og for en samtykkelov. Det er frustrerende å vite at kampene som kvinnebevegelsen har kjempa fram blir irrelevante for amerikanske soldater om vi vedtar baseavtalen. Den gir USA politimyndighet på norsk jord, og svekker kvinners rettssikkerhet. I sitt høringssvar skriver generaladvokaten: “Selv om det forhåpentligvis ikke vil dreie seg om et stort antall saker, kan det ikke utelukkes at det vil støte mot den alminnelige rettsfølelse om forfølgningen av enkeltsaker av e

Landsmøtet Natur og Ungdom 1-3. april: Ingen amerikanske militærbaser i norsk natur!

Natur og Ungdom, samla til sitt 57. ordinære landsmøte på Fornebu 1.-3. april 2022, krever at Stortinget avviser den nye baseavtalen med USA. Mot slutten av Solberg-regjeringas periode ble det framforhandla en forsvarsavtale mellom USA og Norge. Denne skal behandles av Stortinget våren 2022. Avtalen er ikke en del av Norges NATO-forpliktelser, men en avtale mellom Norge og USA etter amerikansk initiativ. Den innebærer fire amerikanske militærbaser på norsk jord: tre flybaser, og en marinebase. Innafor disse områdene vil amerikansk lov gjelde, og Norge mister råderett over egen natur. På basene vil ikke USA være plikta til å følge norske lover for natur og miljø, som grunnlovas §112 og naturmangfoldloven. Dette betyr at lokale miljøsaker og naturinteresser skyves til side for amerikansk tjenestearbeid, som ikke skjer på naturens premisser. Av erfaring kan vi konstatere at amerikanske militærbaser forurenser vann og jord. I  Filippinene, Japan, Sør-Korea og Tyskland, samt på baser in