Gå til hovedinnhold

Ingrid Fiskaas appell mot baseavtalen 28. april 2022

 


Ingrid Fiskaa, Stortingsrepresentant SV, Oslo 28. april

Fredsvenner. Demokrativenner.

Me lever i dramatiske tider. Det er krig i Europa. Fred er ikkje sjølvsagt – heller ikkje her. Sikkerheit og suverenitet er ikkje noko me kan ta for gitt.

Baseavtalen med USA handlar nettopp om dette: Sikkerheit og suverenitet. Forslaget skal behandlast av Stortinget om ganske kort tid, allereie 3. juni. Saka har ikkje fått den oppmerksomheita som ho fortener, og derfor er det så viktig at kvar og ein av dykk er her no.

Kjernen i avtalen er at Noreg gir frå seg råderett på norsk jord. Dei fire områda – Sola, Rygge, Ramsund og Evenes – vil vera område der ikkje norsk rett, men USA sine lover gjeld. Det vil vera område der norske styresmakter ikkje har full kontroll og fullt innsyn i det som skjer: militært personell, våpen, og kanskje fangar.

Det er å ta stor risiko, det er å gjera Noreg meir avhengige, det er å gi frå oss noko av den råderetten og suvereniteten som er grunnlaget for demokratiet vårt.

Det er eit stort alvor i dette. Derfor er det også alvorleg at me ikkje får ein ærleg debatt, og at tilhengarane av avtalen tyr til språklege triks og omskrivingar. Ein militærbase skal ikkje kallast med sitt rette namn, men eit «omforeint område». (Som altså er eit område til felles, omforeint bruk – med mindre USA bestemmer seg for å bestemma sjølv.)

Ord er viktige. Dei formar tanken. Derfor er det avgjerande at me brukar eit ærleg språk.

Avtalen blir også kalla «forsvarsavtale» og «tilleggsavtale». Det er ingen av delane. Det er ein baseavtale, som vil gjera Noreg til ein del av USA sitt verdsomspennande basenettverk, med 800 basar i 80 land. Minner om: Det er USA som har bedt om dette, det er ikkje i norsk interesse eller på norsk initiativ. Men regjeringa (den førre og den noverande) seier ja, fordi USA vil det.

«Noreg er jo NATO-medlem, og dette er ein naturleg del av å vera med i NATO», blir det sagt. NEI. Dette er ikkje ein NATO-avtale. Det er ein avtale direkte med USA, og han går mykje lenger enn tidlegare avtalar om våpenlagring og bruk av militære område.

Førehandslagring av våpen og system for mottak av allierte styrkar kan me ha utan denne avtalen. Det er ikkje spørsmålet her. Spørsmålet er kven som skal ha det siste ordet på desse basane. Kven si lov som skal gjelda.

Baseavtalen gjer ikkje Noreg sikrare, men meir avhengige. Og me veit ikkje kven som styrer USA om nokre år. Å knytta oss så sterkt til ei uforutsigbar stormakt er å ta stor risiko. Også med presidentar som ikkje er sprøe eller høgreekstreme, har stormakta USA og Noreg ulike interesser. USA vil dominera, Noreg vil leva i freda. USA går ikkje av vegen for å kriga, Noreg har ikkje interesse av å delta i dei krigane.

Så derfor: Takk til kvar og ein av dykk for at de er her, for at de vil seia i frå, for at de vil ta opp kampen for demokratiet og suvereniteten. Me skal gi dei kamp til døra, dei som vil ha denne avtalen, me skal ikkje gi dei fred – som dei fredselskande folka me er.Populære innlegg fra denne bloggen

«Aksjon mot baseavtale med USA» er etablert

Dette er et samarbeidsutvalg og nettverk for å informere om aktiviteter og markeringer i protest mot baseavtalen mellom USA og Norge. «Aksjon mot baseavtale med USA» etableres som en koordinerende oppfølging etter en underskriftskampanje mot avtalen sensommer og høst 2020 (ref. https://nobelwill.org/appell.html ), og flere protestmøter (ref. bl.a. https://youtu.be/rI3jbRLBvc0 ). « Aksjon mot baseavtale med USA» vil arbeide for at stortinget sier nei til den utvidete militæravtalen mellom USA og Norge . « Aksjon mot baseavtalen med USA » vil være med i en folkebevegelse som uttrykker protester mot avtalen: Informere og skape debatter rundt avtalen: Støtte debattmøter og fremme innlegg i sosiale og fysiske media Engasjere folk, ulike miljøer, steder og organisasjoner til å delta i debatter og sende inn «høringssvar» innen 8. desember. Arrangere demonstrasjon/markering foran stortinget 8. desember – som er fristen for høringsuttalelser Delta i og fremme lokale og

Nasjonal aksjonsdag mot baseavtalen i april

23. april blir det demonstrasjoner i flere byer og steder. Tromsø, Trondheim, Oslo (28.4), Bergen, Stavanger/Sola. Følg med på sosiale media og i lokale informasjonskanaler. Nei til baseavtale med USA!  Stortinget må si nei til avtalen!

Ingen amerikanske baser på norsk jord. Stortinget må avvise baseavtalen med USA

  Uttalelse fra årsmøtet i Rødt Oslo 19-20 mars Våren 2022 skal Stortinget behandle «Tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA», kjent som baseavtalen. Regjeringen vil legge fram avtalen for Stortinget før påske slik at den kan behandles før sommerferien. Baseavtalen innebærer at USA får eksklusiv tilgang til å opprette fire permanente militærbaser i Norge – på flystasjonene Rygge, Sola og Evenes, og marinebasen Ramsund Orlogsstasjon i Troms. Baseområdene skal nyte immunitet og være underlagt USAs jurisdiksjon. Baseavtalen er et klart brudd med dagens basepolitikk som ikke tillater permanente militærbaser på norsk jord i fredstid. Flere av avtalens bestemmelser er problematiske og kan være i strid med Grunnloven som gjelder nasjonal suverenitet og myndighetsoverføring. Bestemmelsene omfatter et bredt spekter av regler for amerikansk tilstedeværelse på norsk territorium som inn- og utreise, jurisdiksjon, skatte- og avgiftsfritak, bruk av kontraktører og velferdstjenest

I HAUKENES TID

  Av Halle Jørn Hanssen Basert på appellen foran Stortinget 8. desember 2021 16.april i år fikk vi etter ønske fra USA en ny bilateral avtale om sikkerhetspolitisk samarbeid, det vi kaller baseavtalen. Den var Solberg-regjeringen siste store sikkerhetspolitiske markering. Det Solberg-regjeringen samtidig gjorde, var å bryte fundamentalt med norsk avspennings- og basepolitikk siden 1949. Det skjedde uten noen form for offentlig politisk debatt. Stortinget skal behandle den i løpet av vårsesjonen 2022. Avtalen gir USA disposisjonsrett over disse områdene: Rygge militære flystasjon i Østfold, Sola ved Stavanger, Evenes ved Harstad og Ramsund orlogsstasjon som er sjøforsvarets hovedbase i Nord-Norge. I artikkel 2 og 3 omtales disse områdene med uttrykket «omforente områder» som USA skal kunne bruke i sin militære strategi mot Russland. Det slås fast at amerikanske styrker skal ha uhindret adgang og i gitte situasjoner eksklusiv rett til bruk. Det kan bare bety at norsk personell da ikke

Infrastruktur

B asenabo og forfatter Arne Reidar Pettersen s innlegg på Globaliseringskonferansen 2021 19. november. Militærbaser: et lite lukrativt naboskap . Arne Pettersen er kjent for sin bok "Verdens ende" - om å sykle fra Patagonia og til Nordkapp.                                                                                       Bok utgitt i 2020 «Den erfarne reisende etterlater ikke noen spor etter sine hjul eller fottrinn» , sa den kinesiske vismannen Laozi for over to tusen år siden. Dette kan kalles en omtankens infrastruktur. Siden den gang har jorden vært åsted for et stort og mangslungent infrastrukturprosjekt. Grekerne seilte Middelhavet rundt 700 år før Kristus, Alexander den store og hans soldater red og gikk opp en svimlende sti fra Makedonia og til India. Romerriket la ned brosteiner i alle retninger, hvor sårføtte kristne forkynte sin tro. Bysantinere, arabere, korsfarere og mongoler fartet på kryss og tvers i verdenshistoriens veikryss, og i 1492 seilte Columbus ti

Ungdom ønsker framtid uten krig og baser

  Markus Amund Sæther fra Rød Ungdom holdt ungdomsappell på møtet i Oslo 9. mars. Vi unge ønsker oss en framtid uten krig, atomvåpen, naturødeleggelser eller kvinneundertrykking - derfor må vi stå sammen og organisere oss mot den militariseringa og opprustninga som vi får med amerikanske baser på norsk jord. Enten om det er fra et feministisk, freds eller natur og klimaperspektiv så er denne avtalen kritisk for vår framtid. I 8. marstoget her i Oslo handla fortsatt mange av parolene om vold mot kvinner, mot voldtekt og for en samtykkelov. Det er frustrerende å vite at kampene som kvinnebevegelsen har kjempa fram blir irrelevante for amerikanske soldater om vi vedtar baseavtalen. Den gir USA politimyndighet på norsk jord, og svekker kvinners rettssikkerhet. I sitt høringssvar skriver generaladvokaten: “Selv om det forhåpentligvis ikke vil dreie seg om et stort antall saker, kan det ikke utelukkes at det vil støte mot den alminnelige rettsfølelse om forfølgningen av enkeltsaker av e

Landsmøtet Natur og Ungdom 1-3. april: Ingen amerikanske militærbaser i norsk natur!

Natur og Ungdom, samla til sitt 57. ordinære landsmøte på Fornebu 1.-3. april 2022, krever at Stortinget avviser den nye baseavtalen med USA. Mot slutten av Solberg-regjeringas periode ble det framforhandla en forsvarsavtale mellom USA og Norge. Denne skal behandles av Stortinget våren 2022. Avtalen er ikke en del av Norges NATO-forpliktelser, men en avtale mellom Norge og USA etter amerikansk initiativ. Den innebærer fire amerikanske militærbaser på norsk jord: tre flybaser, og en marinebase. Innafor disse områdene vil amerikansk lov gjelde, og Norge mister råderett over egen natur. På basene vil ikke USA være plikta til å følge norske lover for natur og miljø, som grunnlovas §112 og naturmangfoldloven. Dette betyr at lokale miljøsaker og naturinteresser skyves til side for amerikansk tjenestearbeid, som ikke skjer på naturens premisser. Av erfaring kan vi konstatere at amerikanske militærbaser forurenser vann og jord. I  Filippinene, Japan, Sør-Korea og Tyskland, samt på baser in