Gå til hovedinnhold

Joakim Møllersens appell i Oslo 28. april

Joakim Møllersen, fra Landsstyret i Rødt, Oslo 28. april

Takk for at så mange flotte kamerater har møtt opp her i dag for å vise sin motstand mot baseavtalen. Men som dere kanskje vet er det ikke alle liker å kalle den det. «Omforente områder» er begrepet som forkjemperne liker å bruke. Jeg har skrevet mange ord og lest mange ord i livet mitt, men jeg må innrømme at jeg var usikker på hva dette skulle bety. Ordboka forteller oss at omforent betyr «som en er blitt enig om». Det er altså et område som en - USA og Norge får en anta - er blitt enige om. Javel…

Tidligere forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) kunne fortelle oss følgende da han forklarte nødvendigheten av baseavtalen:

«Et økt amerikansk engasjement vil bli rammet bedre inn med en avtale som ser med moderne øyne på øvingsaktivitet.»

Hva skal man si om en slik språkbruk? Det er ord, men de sier ikke stort. Er det slik at de bevisst ikke vil si noe? Det er så en kan ta seg i å tro at de har noe å skjule. At de ikke ønsker å fortelle oss hva de egentlig holder på med.

For de sier ingenting om at USA vil ha rettslig immunitet ved basene, at det er USAs jurisdiksjon som vil gjelde på norsk jord, at denne avtalen vil ligge fast i ti år. Det skal altså gå ett, to, tre, fire og fem valg får vi kan gjøre noe med den.

Og hva skal egentlig skje på disse basene?

Vil det foregå tortur der?

Vil det oppbevares atomvåpen eller klasevåpen der?

Vil de på en eller annen måte brukes til en krig som Norge ikke støtter?

Det får vi kanskje aldri vite. Men vi vet at USAs baser i Europa tidligere har blitt brukt til å å transportere fanger til torturleire, til avhør i den såkalte krigen mot terror og vi vet at USAs militære ikke trenger å si hva som befinner seg på basene og at Norge ikke har anledning til å inspisere dem. Og hvis menneskerettighetsbrudd og krigsforbrytelser skjer på basene har vi ingen måte å vi kan rettsforfølge de skyldige.

Noe klarere språk får vi fra den nylig avgåtte forsvarsministeren Odd Roger Enoksen (Sp) som sier at vi nå befinner oss i en situasjon med «økt stormaktsrivalisering og mer høyteknologiske våpen med større skadepotensial og lengre rekkevidde.»

«Større skadepotensial»… Det kan jo høres ut som de atomubåtene som etter planen skal gå langs norskekysten og skal ligge til kai i Tromsø.

Resonnementet til Enoksen brukes underlig nok til å argumentere for baseavtalen, for at Norge slik skal bidra til en ytterligere stormaktsrivalisering og i enda større grad ta del i denne. Enoksen mener dette vil bidra til norsk trygghet. Det motsatte er tilfelle!

Dette er bidrag til opprustning, opptrapping og tilspissing av en kald krig som stadig blir varmere.

Norge har gått fra å kunne mobilisere 100.000 soldater til nå bare å kunne mobilisere 10.000 til territorialforsvaret. Det har vært en nedbygging av hær og heimevern. Men vi bruker stadig mer på militæret, for samtidig som vi har bygget ned det faktiske forsvaret har vi drevet en opprustning av vår evne til angrepskrig. Norgeshistoriens største militære investering er amerikanske fly som egner seg ypperlig til krigføring på andre kontinenter. Norske spesialstyrker trener på ørkenkrig i Jordan. Én ting er helt sikkert og det er at en ørkenkrig vil aldri ha noe med å forsvare norsk territorium å gjøre.

Baser, atomubåter og soldater tilhørende USA på norsk jord gjør både Norge og verden til en mindre trygg plass å være.

Den norske forsvarsevnen har blitt svekket om Arbeiderpartiet, Høyre, FrP, Senterpartiet, Ventre eller KrF har sittet i regjering. Å påstå at baseavtalen inngås for å gjøre Norge sikrere er en ansvarsfraskrivelse fra det faktiske forsvaret av Norge og nok et steg i retning av et militærvesen bygget for å gå til krig i andre land, som vi har gjort det før i Kosovo, Afghanistan og Libya.

Politikerne på Stortinget må begynne å ta ansvar. La det norske forsvaret handle nettopp om forsvar, si nei til angrepskrig, nei til stormaktsrivalisering og nei til amerikanske militærbaser på norsk jord.

Kameratslig hilsen Joakim Møllersen
Populære innlegg fra denne bloggen

«Aksjon mot baseavtale med USA» er etablert

Dette er et samarbeidsutvalg og nettverk for å informere om aktiviteter og markeringer i protest mot baseavtalen mellom USA og Norge. «Aksjon mot baseavtale med USA» etableres som en koordinerende oppfølging etter en underskriftskampanje mot avtalen sensommer og høst 2020 (ref. https://nobelwill.org/appell.html ), og flere protestmøter (ref. bl.a. https://youtu.be/rI3jbRLBvc0 ). « Aksjon mot baseavtale med USA» vil arbeide for at stortinget sier nei til den utvidete militæravtalen mellom USA og Norge . « Aksjon mot baseavtalen med USA » vil være med i en folkebevegelse som uttrykker protester mot avtalen: Informere og skape debatter rundt avtalen: Støtte debattmøter og fremme innlegg i sosiale og fysiske media Engasjere folk, ulike miljøer, steder og organisasjoner til å delta i debatter og sende inn «høringssvar» innen 8. desember. Arrangere demonstrasjon/markering foran stortinget 8. desember – som er fristen for høringsuttalelser Delta i og fremme lokale og

Nasjonal aksjonsdag mot baseavtalen i april

23. april blir det demonstrasjoner i flere byer og steder. Tromsø, Trondheim, Oslo (28.4), Bergen, Stavanger/Sola. Følg med på sosiale media og i lokale informasjonskanaler. Nei til baseavtale med USA!  Stortinget må si nei til avtalen!

Ingen amerikanske baser på norsk jord. Stortinget må avvise baseavtalen med USA

  Uttalelse fra årsmøtet i Rødt Oslo 19-20 mars Våren 2022 skal Stortinget behandle «Tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA», kjent som baseavtalen. Regjeringen vil legge fram avtalen for Stortinget før påske slik at den kan behandles før sommerferien. Baseavtalen innebærer at USA får eksklusiv tilgang til å opprette fire permanente militærbaser i Norge – på flystasjonene Rygge, Sola og Evenes, og marinebasen Ramsund Orlogsstasjon i Troms. Baseområdene skal nyte immunitet og være underlagt USAs jurisdiksjon. Baseavtalen er et klart brudd med dagens basepolitikk som ikke tillater permanente militærbaser på norsk jord i fredstid. Flere av avtalens bestemmelser er problematiske og kan være i strid med Grunnloven som gjelder nasjonal suverenitet og myndighetsoverføring. Bestemmelsene omfatter et bredt spekter av regler for amerikansk tilstedeværelse på norsk territorium som inn- og utreise, jurisdiksjon, skatte- og avgiftsfritak, bruk av kontraktører og velferdstjenest

I HAUKENES TID

  Av Halle Jørn Hanssen Basert på appellen foran Stortinget 8. desember 2021 16.april i år fikk vi etter ønske fra USA en ny bilateral avtale om sikkerhetspolitisk samarbeid, det vi kaller baseavtalen. Den var Solberg-regjeringen siste store sikkerhetspolitiske markering. Det Solberg-regjeringen samtidig gjorde, var å bryte fundamentalt med norsk avspennings- og basepolitikk siden 1949. Det skjedde uten noen form for offentlig politisk debatt. Stortinget skal behandle den i løpet av vårsesjonen 2022. Avtalen gir USA disposisjonsrett over disse områdene: Rygge militære flystasjon i Østfold, Sola ved Stavanger, Evenes ved Harstad og Ramsund orlogsstasjon som er sjøforsvarets hovedbase i Nord-Norge. I artikkel 2 og 3 omtales disse områdene med uttrykket «omforente områder» som USA skal kunne bruke i sin militære strategi mot Russland. Det slås fast at amerikanske styrker skal ha uhindret adgang og i gitte situasjoner eksklusiv rett til bruk. Det kan bare bety at norsk personell da ikke

Infrastruktur

B asenabo og forfatter Arne Reidar Pettersen s innlegg på Globaliseringskonferansen 2021 19. november. Militærbaser: et lite lukrativt naboskap . Arne Pettersen er kjent for sin bok "Verdens ende" - om å sykle fra Patagonia og til Nordkapp.                                                                                       Bok utgitt i 2020 «Den erfarne reisende etterlater ikke noen spor etter sine hjul eller fottrinn» , sa den kinesiske vismannen Laozi for over to tusen år siden. Dette kan kalles en omtankens infrastruktur. Siden den gang har jorden vært åsted for et stort og mangslungent infrastrukturprosjekt. Grekerne seilte Middelhavet rundt 700 år før Kristus, Alexander den store og hans soldater red og gikk opp en svimlende sti fra Makedonia og til India. Romerriket la ned brosteiner i alle retninger, hvor sårføtte kristne forkynte sin tro. Bysantinere, arabere, korsfarere og mongoler fartet på kryss og tvers i verdenshistoriens veikryss, og i 1492 seilte Columbus ti

Ungdom ønsker framtid uten krig og baser

  Markus Amund Sæther fra Rød Ungdom holdt ungdomsappell på møtet i Oslo 9. mars. Vi unge ønsker oss en framtid uten krig, atomvåpen, naturødeleggelser eller kvinneundertrykking - derfor må vi stå sammen og organisere oss mot den militariseringa og opprustninga som vi får med amerikanske baser på norsk jord. Enten om det er fra et feministisk, freds eller natur og klimaperspektiv så er denne avtalen kritisk for vår framtid. I 8. marstoget her i Oslo handla fortsatt mange av parolene om vold mot kvinner, mot voldtekt og for en samtykkelov. Det er frustrerende å vite at kampene som kvinnebevegelsen har kjempa fram blir irrelevante for amerikanske soldater om vi vedtar baseavtalen. Den gir USA politimyndighet på norsk jord, og svekker kvinners rettssikkerhet. I sitt høringssvar skriver generaladvokaten: “Selv om det forhåpentligvis ikke vil dreie seg om et stort antall saker, kan det ikke utelukkes at det vil støte mot den alminnelige rettsfølelse om forfølgningen av enkeltsaker av e

Landsmøtet Natur og Ungdom 1-3. april: Ingen amerikanske militærbaser i norsk natur!

Natur og Ungdom, samla til sitt 57. ordinære landsmøte på Fornebu 1.-3. april 2022, krever at Stortinget avviser den nye baseavtalen med USA. Mot slutten av Solberg-regjeringas periode ble det framforhandla en forsvarsavtale mellom USA og Norge. Denne skal behandles av Stortinget våren 2022. Avtalen er ikke en del av Norges NATO-forpliktelser, men en avtale mellom Norge og USA etter amerikansk initiativ. Den innebærer fire amerikanske militærbaser på norsk jord: tre flybaser, og en marinebase. Innafor disse områdene vil amerikansk lov gjelde, og Norge mister råderett over egen natur. På basene vil ikke USA være plikta til å følge norske lover for natur og miljø, som grunnlovas §112 og naturmangfoldloven. Dette betyr at lokale miljøsaker og naturinteresser skyves til side for amerikansk tjenestearbeid, som ikke skjer på naturens premisser. Av erfaring kan vi konstatere at amerikanske militærbaser forurenser vann og jord. I  Filippinene, Japan, Sør-Korea og Tyskland, samt på baser in